Obchodní podmínky

Službu serveru TrhPoptavek.cz provozuje společnost
TESIB, s.r.o.,
se sídlem Praha 9 - Libeň, Drahobejlova 2215/6, PSČ 190 00,
IČ:         28500989
DIČ: CZ28500989
Jsme plátci daně DPH
Zapsáni v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 146183
(dále jen "provozovatel").

Popis služby serveru TrhPoptávek.cz

Server TrhPoptávek.cz slouží ke zprostředkování obchodních poptávek registrovaným firmám (dále jen „dodavatel“). Poptávku (zboží nebo službu) do systému může ZDARMA zadat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „poptávající“). Všechny zadané poptávky jsou kontrolovány administrátorem, stejně tak i přiřazení jednotlivé poptávky k nejbližšímu oboru nebo kategorii. Následně je rozeslán registrovaným dodavatelům s předplaceným tarifem kontakt na poptávajícího včetně požadavku poptávky, zvoleného oboru, regionu a výši předpokládané částky poptávky. Poptávající poté získává nabídky od konkrétních dodavatelů. Registrovaným dodavatelům bez předplaceného tarifu je zobrazena pouze poptávka poptávajícího bez jeho kontaktu.

Obchodní podmínky pro poptávající

1. Pravidla, práva a povinnosti poptávajících

 • 1.1. Zadání poptávky je zcela ZDARMA.
 • 1.2. Zadání nové poptávky se provádí prostřednictvím formuláře, který je nutný co nejpřesněji a správně vyplnit. Poptávat lze veškeré služby a zboží. Poptávku může zadat jak fyzická, tak i právnická osoba nebo subjekt (dále jen "poptávající").
 • 1.3. Poptávající nesmí do systému vkládat reklamní nabídky, skrytou reklamu, propagaci služeb a zboží a ani žádné jiné negativní prvky, které by narušily etický a obchodní charakter portálu TrhPoptavek.cz.
 • 1.4. Jediným a prvotním zájmem poptávajícího musí být nalezení a navázání spolupráce s vhodným dodavatelem.
 • 1.5. Poptávající souhlasí s tím, že kontaktní údaje na poptávající jsou zveřejňovány pouze pro placené registrované dodavatele a provozovatele portálu Trhpoptavek.cz nebo partnerských portálů KatalogRemesel.cz.
 • 1.6. Poptávka a veškeré údaje o poptávce včetně kontaktních údajů musí být zadány pravdivě a správně.
 • 1.7. Poptávající souhlasí s tím, že pokud mu budou zasílány reklamní nabídky jednotlivých dodavatelů, nenese provozovatel za tyto reklamní nabídky odpovědnost.
 • 1.8. V případě zadání nové poptávky neregistrovaným uživatelem poptávající souhlasí, že veškeré údaje budou uloženy do systému.
 • 1.9. Poptávající má možnost požádat o výmaz svého požadavku zadané poptávky pomocí emailu pouze do doby, než bude poptávka rozeslána vhodným dodavatelům. Pozdější výmaz poptávky ze systému je možný, ale již bez garance kontaktování ze strany dodavatelů. Poptávající sám může poptávku kdykoliv ukončit.
 • 1.10. Poptávající může do schválení poptávky administrátorem, požádat e-mailem o úpravu poptávky, avšak po schválení poptávky již lze pouze poptávku ukončit bez její další editace.

2. Práva a povinnosti provozovatele

 • 2.1. Po zadání poptávky do systému, je po kontrole administrátorem poptávek zobrazena poptávka na webu TrhPoptavek.cz do 1 - 3 pracovních dnů.
 • 2.2. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost a neručí za obsah, který poptávající na server vkládá.
 • 2.3. Provozovatel má právo smazat kteroukoliv poptávku v systému bez udání důvodu.
 • 2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě upřesnění kategorie nebo správnosti zařazení poptávky tuto poptávku upravit . V případě nejasnosti specifikace nebo pro ověření poptávky si vyhrazujeme právo Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.
 • 2.5. Provozovatel má právo zaslat e-mailem důležité upozornění, novinky, případné změny v systému TrhPoptavek.cz nebo reklamní nabídky týkající se TrhuPoptávek.cz nebo portálu KatalogRemesel.cz.
 • 2.6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nabídky jednotlivých dodavatelů, které jsou zprostředkovány přes portál TrhPoptavek.cz.
 • 2.7. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny v systému a ve službách bez předchozího upozornění.
 • 2.8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené mezi poptávajícím a dodavatelem nebo naopak.
 • 2.9. Provozovatel nezaručuje z technických důvodů bezchybný provoz systému nebo úmyslné narušení zabezpečení systému před neoprávněnou osobou.
 • 2.10. Server TrhPoptavek.cz je provozován na webové adrese: www.trhpoptavek.cz.
 • 2.11. Vznikne-li třetí straně (na straně poptávajícího nebo dodavatele) finanční, majetková nebo jiná újma, vyhrazujeme si právo poskytnout poškozené straně kontaktní údaje odpovědné osoby. V případě, že se újma dotkne i provozovatele portálu TrhPoptavek.cz, může provozovatel škodu vymáhat po odpovědné osobě.
 • 2.12. Provozovatel obchodního portálu TrhPoptavek.cz prohlašuje, že nebude nezákonně nakládat s kontaktními údaji poptávajících i registrovaných dodavatelů (uživatelů), ani poskytovat jejich údaje třetím osobám, mimo služby spojené s pravidly a podmínkami portálu TrhPoptavek.cz.

3. Závěrečné ustanovení

 • 3.1. Tyto podmínky nabývají platnosti vyplněním a odesláním formuláře pomocí tlačítka souhlasíte s obchodními podmínkami.
 • 3.2. Poptávající je povinen se vždy při vkládání nové poptávky (nebo registraci) seznámit s těmito obchodními podmínkami nebo případnou úpravou a změnou těchto podmínek.
 • 3.3. Při provedené změně nebo úpravě obchodních podmínek (platí především u již registrovaných uživatelů) má poptávající právo na nesouhlas této změny obchodních podmínek a v případě žádosti o výmaz vložené poptávky zašle na mail a následně bude tato poptávka do 20 pracovních dnů od žádosti smazána.

Obchodní podmínky pro dodavatele

1. Pravidla, práva a povinnosti dodavatele

 • 1.1. Registrace nového uživatele (dodavatele) do katalogu firem je ZDARMA (zdarma pouze pro tarif Bez přístupu ke kontaktům). Registrace se provádí pomocí webového formuláře a správným vyplněním všech potřebných údajů a odsouhlasením těchto obchodních podmínek. Po provedené registraci Vám bude na e-mail zasláno přihlašovací jméno a heslo. Objednávka placeného tarifu je platná až po připsání registračního poplatku na náš bankovní účet. Výzva k úhradě s příslušným variabilním symbolem bude odeslána na e-mail fakturačního kontaktu. Po schválení registrace administrátorem je umožněn dodavateli okamžitý přístup do systému.
 • 1.2. Zobrazení kontaktů na poptávající (dále služba Zobrazení kontaktů poptávajících) získá zaregistrovaný dodavatel po uhrazení proforma faktury zvoleného tarifu. Proforma fakturu považujeme za uhrazenou tehdy, když je celá částka připsána na účet provozovatele portálu trhpoptavek.cz. Faktura - daňový doklad, bude registrovanému dodavateli vystavena po provedení úhrady a zaslána jako příloha na e-mail dodavatele. Na požádání bude faktura zaslána poštou na adresu firmy.. Před ukončením zvoleného období tarifu bude dodavatel e-mailem vyzván k prodloužení období. Přílohou e-mailu bude i nová proforma faktura. V případě změny délky období můžete zažádat o změnu tarifu a bude Vám zaslána nová proforma faktura se zvoleným tarifem. Při neuhrazení tarifu na další následující období, platí nadále stejné podmínky jako Vámi zvolený tarif, avšak již bez možnosti náhledů a zasílání kontaktů na poptávající.
 • 1.3. V případě, že si dodavatel přeje zrušit již aktivovanou službu "Zobrazení kontaktů poptávajících", a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 dní od aktivace služby. V tomto případě je povinen provozovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50% z dané částky služby.
 • 1.4. Stejně tak dodavatel v roli poptávajícího má možnost požádat o výmaz svého požadavku zadané poptávky pomocí e-mailu.
 • 1.5. Prvotním zájmem dodavatele je získání nabídek od poptávajících, zobrazení svých nabídek a profilu své firmy v nabídce katalogu dodavatelů a případně být i samotným zadavatelem poptávek.
 • 1.6. Dodavatel se po registraci a přihlášení při zadávání poptávek řídí pravidly pro zadavatele poptávek.
 • 1.7. Dodavatel souhlasí, že jeho zaregistrované údaje budou zobrazeny v katalogu dodavatelů, a že tyto údaje mohou být v budoucnu zobrazeny na partnerských serverech portálu TrhPoptavek.cz.
 • 1.8. Dodavatel souhlasí, že zejména údaje o firmě a popisu služeb a zařazení, mohou být provozovatelem upraveny (např. při zjištění nedostatku upřesnění popisu, korekce názvů, zařazení kategorií, správnosti IČ, DIČ apod.)
 • 1.9. Dodavatel souhlasí, že veškeré údaje o poptávce, a to zejména kontaktní údaje nesmí dále zveřejňovat, upravovat, poskytovat a ani šířit jakýmkoliv jiným způsobem třetím osobám. Informace, které dodavatel na e-mail získá, slouží pouze pro poskytnutí poptávajícím k vytvoření nabídky na tuto poptávku a případné další spolupráce s poptávajícím.
 • 1.10. Obsah obchodního portálu TrhPoptavek.cz se nesmí dále šířit bez souhlasu provozovatele TESIB s.r.o. s.r.o. V případě porušení těchto podmínek bude s okamžitou platností pozastaven přístup k registračnímu účtu bez nároku na zpětnou náhradu za zaplacené období, a to z důvodu finanční újmy obchodního portálu TrhPoptavek.cz.

2. Práva a povinnosti provozovatele

 • 2.1. Provozovatel má právo údaje dodavatele schválené při registraci zobrazit a zveřejnit na serveru TrhPoptavek.cz, případně na partnerských serverech.
 • 2.2. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost a neručí za obsah, který poptávající na server vkládá.
 • 2.3. Provozovatel má právo zaslat e-mailem důležité upozornění, novinky, případné změny na portálu TrhPoptavek.cz nebo reklamní nabídky.
 • 2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny v systému a ve službách bez předchozího upozornění i u uživatelů, kteří jsou již zaregistrováni.
 • 2.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené mezi poptávajícím a dodavatelem nebo naopak.
 • 2.6. Provozovatel nezaručuje z technických důvodů bezchybný provoz systému nebo úmyslné narušení zabezpečení systému před neoprávněnou osobou.
 • 2.7. Vznikne-li třetí straně (na straně poptávajícího nebo dodavatele) finanční, majetková nebo jiná újma, vyhrazujeme si právo poskytnout poškozené straně kontaktní údaje odpovědné osoby. V případě, že se újma dotkne i provozovatele portálu TrhPoptavek.cz, může provozovatel škodu vymáhat po odpovědné osobě.
 • 2.8. Provozovatel obchodního portálu TrhPoptavek.cz prohlašuje, že nebude nezákonně nakládat s kontaktními údaji poptávajících i registrovaných dodavatelů (uživatelů), ani poskytovat jejich údaje třetím osobám, mimo služby spojené s pravidly a podmínkami portálu TrhPoptavek.cz.
 • 2.9. Provozovatel si vyhrazuje právo nezobrazit takového dodavatele, který mimo podmínky pravidla a práva dodavatele uvádí nepravdivé údaje o firmě registrující se jako dodavatel, dále při zjištění, že dodavatel provedl registraci pouze pro monitoring poptávek, účelové získávání kontaktů na poptávající pro třetí osoby nebo jiné negativní jednání.
 • 2.10. Po vypršení platnosti registrace dodavatele, má provozovatel právo uchovávat jeho údaje pro své interní potřeby. Jestliže nebude dodavatel chtít být nadále veden v katalogu dodavatelů, je nutné zažádat pomocí e-mailu o výmaz z katalogu.

3. Závěrečné ustanovení

 • 3.1. Tyto podmínky nabývají platnosti vyplněním a odesláním formuláře pomocí tlačítka souhlasíte s obchodními podmínkami.
 • 3.2. Dodavatel (i jako dodavatel zadávající novou poptávku) je povinen se vždy při vkládání nové poptávky (nebo registraci) seznámit s těmito obchodními podmínkami nebo případnou úpravou a změnou těchto podmínek.
 • 3.3. Při provedené změně nebo úpravě obchodních podmínek (platí především u již registrovaných uživatelů) má dodavatel právo na nesouhlas této změny obchodních podmínek a v případě žádosti o výmaz z katalogu dodavatele zašle požadavek emailem a následně bude jeho účet do 20 pracovních dnů od žádosti smazána.

Obchodní podmínky pro partnery

1. Pravidla, práva a povinnosti partnera

 • 1.1. Partner je povinnen prezentovat portál www.trhpoptavek.cz v souladu s platnými právními předpisy ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.2. Provozovatel není zodpovědný za způsob prezentace portálu www.trhpoptavek.cz partnerem.
 • 1.3. Partner má nárok na provizi ze zprostředkování poptávky, pokud poptávka splní všechny následující požadavky. Pokud není některý z požadavků splněn, nemá partner nárok na provizi.
  • 1.3.1. Musí být správně formálně zadána (smysluplná poptávka zboží nebo služeb, platný email, platné telefonní číslo)
  • 1.3.2. Ze strany zákazníka musí být poptávka ukončena (link na ukončení mu přichází emailem po zadání poptávky) a vyplněn realizátor poptávky
  • 1.3.3. Poptávka může být ověřena ze strany TrhPoptávek.cz u realizátora, zda se jedná o reálnou poptávku
 • 1.3. Provize je vyplacena na pokyn partnera, pokud celková provize dosáhla výše alespoň 1 000 Kč bez DPH. Splatnost faktury je 30 dní od žádosti o proplacení.
 • 1.4. Pro vyplacení provize je vystavena řádná faktura.

2. Pravidla, práva a povinnosti poskytovatele

 • 2.1. Poskytovatel je povinen u poptávek partnera, splňující body 1.3.1 a 1.3.2., provést kontrolu a ověření u realizátora poptávky. Tuto kontrolu musí provést nejpozději do 14 dnů od ukončení poptávky. Pokud kontrolu neprovede je poptávka brána jako ověřená a vzniká nárok partnerovi na poskytnutí provize.
 • 2.2. Pokud při kontrole poptávky jsou zjištěny nesrovnalosti není provozovatel povinen vyplatit provizi za zprostředkování poptávky.
 • 2.3. Poskytovatele je povinen na výzvu partnera podat vysvětlení, z jakého důvodu nebyla provize vyplacena. Vysvětlení je podáno na email partnera.

3. Závěrečné ustanovení

 • 3.1. Tyto podmínky nabývají platnosti vyplněním a odesláním formuláře pomocí tlačítka "Zaregistrovat". Úspěšné použití tlačítka odeslat je podmíněno zatrhnutím checkboxu "souhlasím s obchodními podmínkami".
 • 3.2. Při provedené změně nebo úpravě obchodních podmínek (platí především u již registrovaných partnerů) má partner právo na nesouhlas této změny obchodních podmínek a v případě žádosti o ukončení partnerského programu zašle požadavek emailem a následně bude partnerský účet do 20 pracovních dnů od žádosti smazána.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel jakožto správce osobních údajů poptávajících a dodavatelů postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Více k ochraně osobních údajů zde.

Pro případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů je možno použít e-mailovou adresu info@trhpoptavek.cz

Výhody tržiště poptávek

Od roku 2008 systematicky získáváme nové zakázky pro 54 699 řemeslníků a firem, od malých živnostníků po velké firmy ze všech oborů podnikání. Zajišťujeme kvalitní ověřené poptávky od firem, institucí a soukromých osob, které hledají dodavatele na konkrétní službu nebo zboží.

Registrace nic nestojí, je bez provize a nemusíte platit paušální poplatky tarifů.

Přímé kontakty na zákazníky

Budování dobrého jména na trhu vám pomůže získat bez překážek hodně zakázek navíc prostřednictvím referencí a na doporučení.

Neplatíte žádné provize

Rozšíříte okruh svých zákazníků a budete mít více objednávek, vyšší objemy zakázek. Pomáháme Vám být úspěšní na e-tržiště.

Omezená konkurence

Pouze malá část trhu uvidí kontakt na poptávce a kladné reference hrají roli, zvýšení cen nahrazováno vyšší kvalitou a dostupností.

Váš obchodní asistent

Máte-li obchodní tým? Neustále pro Vás hledáme výzvy k podání nabídek. Přesné zacílení při tvorbě nabídky a cenové kalkulací sníží náklady v oblasti obchodu, prodeje, získávání zákazníků a zakázek.

Statistika poptávek v oborů

Sledujte co chtějí Vaši potenciální zákazníci. Trh je nejrychlejší zdroj vytipování nových obchodních příležitostí k růstu.

Oslovíte více subdodavatelů

Získejte nejlepší podmínky při nákupu služeb nebo materiálů od subdodavatelů. Ušetříte čas na vyhledávání obchodních partnerů.

Zápis a Web zdarma na Katalogu Řemesel

Představte portfolio svých služeb a produktů statisícům návštěvníkům. Vaš marketing a reklama budou účinnější. Stručný firemní zápis o Vaši společnosti zdarma.

Jak TrhPoptávek funguje?

Zadáte poptávku

Dnes popíšte, co přesně potřebujete a nabídky zájemců vám budou přicházet samy. Už žádné kontaktování každé firmy zvlášť!

Poptejte zdarma a nezávazně

Vyberete nejlepší nabídku

Poměr kvalita • cena • termín a dle hodnocení předchozích zákazníků či referencí v profilu řemeslníka nebo firmy.

Ohodnotíte práci

Vděčnost je přístup k životu, ať poctivý profesionál s dobrými referencemi má větší šanci získat nové zakázky a věří v sílu zpětné vazby od zákazníků.