Podmínky ochrany osobních údajů

I. Definice a kontaktní údaje správce

1. Provozovatel serveru Trhpoptávek.cz, společnost TESIB, s.r.o. IČ: 28500989, se sídlem: Praha 9 - Libeň, Drahobejlova 2215/6, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 146183 (dále jen jako: „Správce“) Vás tímto informuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako: „Nařízení GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy Správcem osobních údajů, protože určuje způsoby a účely zpracování níže uvedených osobních údajů. Správce při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s Nařízením GDPR, zákonem o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
2. Správce můžete kontaktovat prostřednictvím emailu: info@trhpoptavek.cz
3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů u nás nepůsobí.

II. Zdroje osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a písemně nebo elektronicky (např. prostřednictvím e-mailu, Facebooku) nebo osobní údaje, které správce získal na základě:
a) plnění Vaší smlouvy,
b) plnění Vaší registrace do databáze dodavatelů na serveru trhpoptavek.cz a katalogremesel.cz,
c) plnění služeb v rámci poptávkového řízení,
2. Údaje uvedené v katalogu dodavatelů mohou být dále rozšiřovány o údaje Dodavatele z veřejně dostupných zdrojů.
3. Správce zpracovává Vaše identifikační, adresní a a případně další osobní údaje v tomto rozsahu.
a) údaje Poptávajících, a to konkrétně identifikační údaje (jméno, příjmení, případně přezdívky, pro podnikatele a firmy - název subjektu, IČO, DIČ) a adresní údaje (adresu bydliště nebo/a sídlo firmy, případně Vámi zadanou doručovací adresu nebo/a místa realizace poptávek, e-mailovou adresu, tel. číslo), popisné údaje, pokud je ve smlouvě nebo související komunikaci uvádíte (akademický titul) a případně další osobní údaje související s poskytovanou službou - IP adresy, soubory cookies, údaje související se zadáním či ohodnocením realizované práce - fotografie, videa, technické výkresy a dokumentace.
b) údaje dodavatelů práce, a to konkrétně identifikační údaje (jméno, příjmení, případně přezdívky, pro podnikatele a firmy - název subjektu, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu) a adresní údaje (adresu sídla, případně Vámi zadanou doručovací adresu nebo/a místa realizace poptávek, e-mailovou adresu, tel. číslo), popisné údaje, pokud je ve smlouvě nebo související komunikaci uvádíte (akademický titul) a případně další osobní údaje související s poskytovanou službou - IP adresy, soubory cookies, webové stránky dodavatelů, údaje související se zadáním či ohodnocením realizované práce - fotografie, videa, technické výkresy a dokumentace.
4. Za účelem získávání informací ohledně návštěvnosti našich internetových stránek používáme službu Google Analytics, nicméně v rámci této služby máme nastavenu anonymizaci IP adres. To znamená, že žádné osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek nezpracováváme. V případě kdy návštěvník stránky nesouhlasí se shromažďováním cookies souborů, může jednoduše zabránit jejich sběru změnou nastavení ve svém prohlížeči.

III. Právní základ zpracování

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR,
b) plnění služeb v rámci poptávkového řízení, prezentace v databázi dodavatelů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR,
c) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, umožňující informovat naše klienty a bez Vašeho výslovného souhlasu posílat obchodní sdělení, pouze však s nabídkou našich služeb nebo informací a novinek bezprostředně souvisejících s námi poskytovanými službami, toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Proti tomuto způsobu zpracování osobních údajů můžete podat námitky, případně nám oznámit, že si nadále nepřejete, aby Vám byla obchodní sdělení zasílána.
d) oprávněný zájem správce, Váš a registrovaných dodavatelů na zprostředkování kontaktů za účelem plnění služby dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR,
e) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
f) splnění právních povinností, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR).
2. Účelem zpracování osobních údajů je
a) výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
b) plnění služby v rámci poptávkového řízení,
c) plnění služby v rámci prezentace v databázi dodavatelů, prezentace produktů a služeb,
d) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
e) zlepšování služeb Provozovatele vč. statistických účelů, a kontroly fungování počítačového systému Provozovatele a jeho bezpečnosti
f) plnění našich zákonných povinností zejména v oblasti účetnictví, daňových předpisů a dalších právních předpisů.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
2. Doba uložení se liší v závislosti na způsobu a účelu zpracování osobních údajů.
a) po dobu sjednávání, uzavření smlouvy a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu trvání smlouvy a přiměřenou dobu poté, obvykle v návaznosti na skončení promlčecí doby, resp. dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy),
b) po dobu nezbytně nutnou pro plnění služeb poptávkového řízení (po dobu trvání registrace a přiměřenou dobu poté, obvykle v návaznosti na skončení promlčecí doby, resp. dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy)
c) po dobu prezentace firmy v katalogu dodavatelů (doba zveřejnění údajů v katalogu dodavatelů není omezena, nestanoví-li Provozovatel jinak, dodavatel však může kdykoliv požádat o vypuštění jeho údajů z katalogu),
d) po dobu trvání oprávněného zájmu, nebo do vznesení námitky proti zpracování,
e) do doby odmítnutí zasílání obchodních sdělení, případně po dobu trvání souhlasu se se zpracováním osobních údajů pro účely marketing,
f) po dobu stanovenou příslušným právním předpisem, zejména z důvodů povinnosti archivovat daňové doklady, smlouvy o poskytování služeb.
3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
4. Poptávky v podobě, která neumožní identifikaci Poptávajícího, mohou být zveřejňovány Provozovatelem bez časového omezení.

V. Příjemci osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů bude manuálně anebo elektronicky, přičemž Správce je může předat třetí straně:
a) podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
b) zajišťující služby provozování technologických řešení správce,
c) účastníci se poptávkového řízení,
d) zajišťující marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost,
e) právní, ekonomičtí a daňoví poradci,
f) poskytovatele poštovních nebo dopravních služeb.
2. Pro produktovou či analytickou podporu používáme Google Analytics, Google Tag Manager, SendGrid.com, CoolHouse.cz, FaceBook.com, GoPay.cz, reklamní systém (Google Ads, Sklik od Seznam.cz).

VI. Vaše práva

1. V případě souhlasu subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, má právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu správce, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.
2. Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a osoby účastnící se poptávkového řízení, které tímto plní samotnou podstatu služby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním poptávky nebo provedením registrace dodavatele z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře s těmito podmínkami souhlasíte a je v celém rozsahu přijímáte.
3. Provedením registrace dodavatele z internetového formuláře souhlasíte s tím, že poskytnuté údaje se objeví a zveřejní v katalozích dodavatelů provozovaných firmou TESIB, s.r.o. a slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi Objednavateli a poptávajícími.
4. Poskytnutí osobních údajů z Vaší strany je dobrovolné, když Vám jej neukládá žádný právní předpis.V případě odepření poskytnutí osobních údajů v rozsahu požadovaném pro konkrétní účel zpracování však nemusíme být schopni tento účel naplnit, a podle povahy daného vztahu můžeme být nuceni s Vámi neuzavřít smluvní vztah nebo tento vztah ukončit.
5. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Výhody tržiště poptávek

Od roku 2008 systematicky získáváme nové zakázky pro 54 699 řemeslníků a firem, od malých živnostníků po velké firmy ze všech oborů podnikání. Zajišťujeme kvalitní ověřené poptávky od firem, institucí a soukromých osob, které hledají dodavatele na konkrétní službu nebo zboží.

Registrace nic nestojí, je bez provize a nemusíte platit paušální poplatky tarifů.

Přímé kontakty na zákazníky

Budování dobrého jména na trhu vám pomůže získat bez překážek hodně zakázek navíc prostřednictvím referencí a na doporučení.

Neplatíte žádné provize

Rozšíříte okruh svých zákazníků a budete mít více objednávek, vyšší objemy zakázek. Pomáháme Vám být úspěšní na e-tržiště.

Omezená konkurence

Pouze malá část trhu uvidí kontakt na poptávce a kladné reference hrají roli, zvýšení cen nahrazováno vyšší kvalitou a dostupností.

Váš obchodní asistent

Máte-li obchodní tým? Neustále pro Vás hledáme výzvy k podání nabídek. Přesné zacílení při tvorbě nabídky a cenové kalkulací sníží náklady v oblasti obchodu, prodeje, získávání zákazníků a zakázek.

Statistika poptávek v oborů

Sledujte co chtějí Vaši potenciální zákazníci. Trh je nejrychlejší zdroj vytipování nových obchodních příležitostí k růstu.

Oslovíte více subdodavatelů

Získejte nejlepší podmínky při nákupu služeb nebo materiálů od subdodavatelů. Ušetříte čas na vyhledávání obchodních partnerů.

Zápis a Web zdarma na Katalogu Řemesel

Představte portfolio svých služeb a produktů statisícům návštěvníkům. Vaš marketing a reklama budou účinnější. Stručný firemní zápis o Vaši společnosti zdarma.

Jak TrhPoptávek funguje?

Zadáte poptávku

Dnes popíšte, co přesně potřebujete a nabídky zájemců vám budou přicházet samy. Už žádné kontaktování každé firmy zvlášť!

Poptejte zdarma a nezávazně

Vyberete nejlepší nabídku

Poměr kvalita • cena • termín a dle hodnocení předchozích zákazníků či referencí v profilu řemeslníka nebo firmy.

Ohodnotíte práci

Vděčnost je přístup k životu, ať poctivý profesionál s dobrými referencemi má větší šanci získat nové zakázky a věří v sílu zpětné vazby od zákazníků.